Szkolenia CIT

Istotny wpływ na zmniejszenie obciążeń podatkowych firm na rzecz US ma znajomość ordynacji podatkowej i przepisów prawnych. Dyrektorzy finansowi i osoby prowadzące księgowość powinny umieć także interpretować te przepisy. Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” pozwala wykorzystywać przepisy na rzecz podatnika. Read more

Gdzie wybrać się na urlop? Hotel spa nad morzem

Co prawda zostało jeszcze sporo czasu do sezonu wakacyjnego, warto jednak już teraz zastanowić się nad tym, w jaki sposób będziemy chcieli spędzić urlop. Jeśli się pośpieszymy i zarezerwujemy wybraną ofertę już teraz, będziemy mogli liczyć na duże obniżki. Oczywiście, ciekawe promocje możemy znaleźć również na ostatnią chwilę, w opcji last minute, ale wtedy nie wszystkie interesujące nas obiekty mogą być dostępne. Gdzie najlepiej zaplanować urlop? Ciekawym pomysłem może być hotel spa nad morzem. Read more

Spadochroniarstwo – podstawowe pojęcia

Marzenia o lataniu towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Dlatego stworzono samoloty. Ale latanie samolotem nie jest tym samym, co skok ze spadochronem. Podczas skoku można naprawdę poczuć się jak ptak – wolność, adrenalina, pęd powietrza, wysokość, cudne widoki – to wszystko sprawia, że spadochroniarstwo staje się coraz bardziej popularnym sportem ekstremalnym. Read more

Rodzaje filtrów

Korzystając z wody dostarczanej za pośrednictwem wodociągów najczęściej narzekamy na jej twardość i wyraźnie wyczuwalny smak chloru. Read more

Rodzaje stojaków na rowery

Jazda na rowerze stała się tak bardzo popularna, że oprócz parkingów samochodowych powstają również miejsca postojowe dla rowerów. Duży wybór stojaków rowerowych sprzyja dostosowaniu ich do konkretnych zapotrzebowań. Read more

Podstawowe wyposażenie dla ptaków

Choć ptaki nie są tak popularne jak psy czy koty, ich hodowla może być wciągająca. Na początek trzeba zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne akcesoria. Read more

Rodzaje i formy reklamy internetowej

Od pocz�tku Internetu formy marketingu w sieci znacznie ewoluowa�y, przeobra�aj�c si� od samych stron internetowych � jako ulotek dost�pnych online, przez reklamy graficzne (display) a� do dzisiejszych zr�nicowanych form. Z czasem reklamy graficzne traci�y na skuteczno�ci, co przyczyni�o si� do rozwoju takich dziedzin marketingu internetowego jak content marketing, marketing wirusowy czy Inbound Marketing. Poni�ej przedstawiono najpopularniejsze rodzaje dzia�a� marketingowych w Sieci, a tak�e wyszczeg�lniono najpopularniejsze formy.
Reklama graficzna (display)
Najpopularniejsze formy reklamy internetowej
Baner: to najstarsza i nadal popularna forma reklamy w Internecie. Ma form� wyd�u�onego prostok�ta, umieszczany jest w g�rnej cz�ci serwisu internetowego[20]. Klikni�cie myszk� powoduje automatyczne przej�cie do reklamowanej strony lub serwisu. Maksymalny rozmiar prostok�tnego banera to 468×60 pikseli (ew. 400*50), obj�to�� pliku do 15kB[21].
Billboard, megabaner, superbaner: dost�pnymi wersjami s� tradycyjny, p�ywaj�cy, rozwijany � nast�pca tradycyjnego banera, poziomy, wyd�u�ony prostok�t, obecnie najpopularniejsza forma reklamy internetowej. Wy�wietlany prawie wy��cznie w najlepiej widoczniej, g�rnej cz�ci serwisu internetowego[22].
Skyscraper: dost�pnymi wersjami s� tradycyjny, p�ywaj�cy, rozwijany � nazywany tak�e banerem pionowym. Reklama zamieszczana zazwyczaj z boku serwisu internetowego, najcz�ciej po jego prawej stronie. Jego zalet� jest du�a powierzchnia i kszta�t[23].
Box �r�dtekstowy (rectangle): baner graficzny (300×250 px) umieszczony centralnie na stronie, wewn�trz tre�ci prezentowanych artyku��w lub w sidebarze. Tego typu banery s� cz�sto stosowane w portalach, wortalach tematycznych oraz na witrynach, gdzie prezentowane s� d�ugie artyku�y lub raporty[24].
Button: niewielka, prostok�tna reklama graficzna o rozmiarach 120×60 pikseli i wadze do 8 kB[25]. zamieszczany zazwyczaj przy bocznej nawigacji serwisu internetowego (po prawej lub lewej stronie). Button jest form� sprzedawan� bardzo cz�sto w modelu Flat Flee, co oznacza, �e reklamodawca wykupuje sta�� obecno�� np. na tydzie� lub nawet na d�u�szy czas[22].
Box 125*125 � spopularyzowany przez jedn� z sieci reklamowych kwadratowych button�w z bokami o wymiarze 125 px.
Inne formy reklamy display
Floatind ad (top layer): reklama, kt�ra porusza si� po ekranie u�ytkownika lub unosi si� nad tre�ci�. Zazwyczaj w formie animacji z mo�liwo�ci� do��czenia d�wi�ku lub kr�tkiej muzyki, wy�wietlana nad zawarto�ci� strony na tzw. warstwie[22].
Expanding ad: reklama, kt�ra zmienia rozmiar i kt�ra mo�e zmienia� zawarto�� strony internetowej.
Polite ad: metoda, dzi�ki kt�rej du�e reklamy zostan� pobrane w mniejszych cz�ciach, aby zminimalizowa� zak��cenia wy�wietlanej zawarto�ci.
Tapeta (watermark): reklama, kt�ra zmienia t�o strony przegl�danej. Tapeta zwykle zawiera logotyp firmy lub produktu albo element graficzny promuj�cy mark� produktu. Jest ��czona ze sponsoringiem strony lub okre�lonym dzia�em witryny WWW[25].
Trick banner: baner reklamowy, kt�ry wygl�da jak okno dialogowe z przyciskami. Symuluje si� komunikat o b��dzie lub ostrze�enie.
Pop-up: nowe okno, kt�re otwiera si� przed obecnym, wy�wietlaj�c reklamy lub ca�� stron� internetow�. Okno z reklam� nie ma pask�w nawigacyjnych ani mo�liwo�ci zmiany rozmiaru. Po klikni�ciu reklamy pojawia si� witryna reklamodawcy[25].
Pop-under: podobny do pop-up, z tym �e okno jest za�adowane lub wysy�ane za bie��cym oknem tak, aby u�ytkownik nie widzia� go, a� do zamkni�cia jednego lub wi�cej aktywnych okien. Rozmiar okna pop-under mo�e by� dowolny, maksymalnie do rozdzielczo�ci ekranu, dzi�ki temu pop-under oferuje du�� powierzchni� reklamow�, co zapewnia spore mo�liwo�ci zaprezentowania bardziej skomplikowanych przekaz�w[25].
Reklama video: podobna do baneru reklamowego, z tym �e zamiast obrazu statycznego lub animowanego, wy�wietlane s� klipy video. Jest to rodzaj reklamy najcz�ciej spotykanej w telewizji, coraz wi�cej reklamodawc�w b�dzie u�ywa� tych samych nagra� zar�wno w telewizji jak i w reklamie internetowej.
Reklama na mapie: powi�zane teksty lub linki zewn�trzne, wyst�puj�ce z / lub w stosunku do lokalizacji na mapie elektronicznej, takiej jak Google Maps.
Reklama na telefonie kom�rkowym: SMS lub wiadomo�� multimedialna (MMS) przesy�ana na telefony kom�rkowe.
Superstitial: animowana reklama na stronie sieci Web z Enliven Marketing Technologies. Wykorzystuje video, tre�ci 3D w celu dostarczenia reklam takich jak telewizyjne. Wcze�niej znane by�y jako reklamy Unicast Transitional, gdy� by�y one pocz�tkowo tworzone przez Unicast Communicaations w roku 2004, kolejno zmieni�y nazw� na Enliven w roku 2008.[26]
Interstitial: ca�ostronicowa reklama wy�wietlana zanim u�ytkownik dotrze do pierwotnego adresu. Reklama przerywa na moment mo�liwo�� ogl�dania strony, zmuszaj�c w ten spos�b u�ytkownika do zapoznania si� z tre�ci�[27].
Ponadto reklamy zawieraj�ce steaming video lub steaming audio staj� si� coraz bardziej popularne w�r�d reklamodawc�w.

Praca pielęgniarki w Niemczech

Sytuacja polskich pielęgniarek nierzadko określana jest jako tragiczna. Pielęgniarki zarabiają pensje porównywalne do najniższej pensji krajowej, ich praca jest niedoceniana, dodatkowo wymaga się od nich stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nic dziwnego, że coraz więcej młodych pielęgniarek szuka zatrudnienia poza granicami naszego kraju. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii ich praca jest niezbędna i odpowiednio opłacana.

Co oferują Niemcy dla polskich pielęgniarek?

Polska pielęgniarka może liczyć na liczne benefity związane ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy. Przede wszystkim pracodawca zapewnia możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach językowych, które pozwolą lepiej przygotować się do pracy w obcym kraju. Kolejnym udogodnieniem jest pomoc przy znalezieniu mieszkania oraz przy dopełnianiu wszelkich formalności prawnych. Jak oceniane są polskie pielęgniarki w niemieckich szpitalach, przychodniach i domach opieki? Przede wszystkim jako doskonałe profesjonalistki i osoby o wysokim współczynniku empatii do pacjenta – to niezwykle pomocne w tej pracy.
Szukając zatrudnienia w Niemczech warto też zastanowić się nad wizytami w Polsce: u rodziny przyjaciół. Pomogą w tym szybkie i komfortowe busy. Sprawdź nasza ofertę i proponowane ceny: busy Niemcy.

Organizacja wesela

Organizując wesele musimy liczyć się nie tylko z kosztami, ale także z trudnościami, które mogą stawiać przed nami właściciele lokalu weselnego, ekipa muzyków, obsługa. Istotne jest, aby przed uroczystością wszystko zostało dograne i dopasowane do naszych potrzeb. O czym pamiętać podczas rezerwacji sali? Read more

Ferie w Bukowinie Tatrzańskiej

Bukowina jest coraz częściej wybieranym kurortem górskim, idealnym do spędzenia ferii zimowych wraz z rodziną. Co przyciąga tu turystów? Jakie atrakcje oferuje miasto? Read more

http://za10froszy.pl http://aahasc.org/wygodne-i-funkcjonalne-lezaki-na-taras/ https://szalonypodroznik.pl