Rodzaje stojaków na rowery

Jazda na rowerze stała się tak bardzo popularna, że oprócz parkingów samochodowych powstają również miejsca postojowe dla rowerów. Duży wybór stojaków rowerowych sprzyja dostosowaniu ich do konkretnych zapotrzebowań. Read more

Podstawowe wyposażenie dla ptaków

Choć ptaki nie są tak popularne jak psy czy koty, ich hodowla może być wciągająca. Na początek trzeba zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne akcesoria. Read more

Rodzaje i formy reklamy internetowej

Od pocz�tku Internetu formy marketingu w sieci znacznie ewoluowa�y, przeobra�aj�c si� od samych stron internetowych � jako ulotek dost�pnych online, przez reklamy graficzne (display) a� do dzisiejszych zr�nicowanych form. Z czasem reklamy graficzne traci�y na skuteczno�ci, co przyczyni�o si� do rozwoju takich dziedzin marketingu internetowego jak content marketing, marketing wirusowy czy Inbound Marketing. Poni�ej przedstawiono najpopularniejsze rodzaje dzia�a� marketingowych w Sieci, a tak�e wyszczeg�lniono najpopularniejsze formy.
Reklama graficzna (display)
Najpopularniejsze formy reklamy internetowej
Baner: to najstarsza i nadal popularna forma reklamy w Internecie. Ma form� wyd�u�onego prostok�ta, umieszczany jest w g�rnej cz�ci serwisu internetowego[20]. Klikni�cie myszk� powoduje automatyczne przej�cie do reklamowanej strony lub serwisu. Maksymalny rozmiar prostok�tnego banera to 468×60 pikseli (ew. 400*50), obj�to�� pliku do 15kB[21].
Billboard, megabaner, superbaner: dost�pnymi wersjami s� tradycyjny, p�ywaj�cy, rozwijany � nast�pca tradycyjnego banera, poziomy, wyd�u�ony prostok�t, obecnie najpopularniejsza forma reklamy internetowej. Wy�wietlany prawie wy��cznie w najlepiej widoczniej, g�rnej cz�ci serwisu internetowego[22].
Skyscraper: dost�pnymi wersjami s� tradycyjny, p�ywaj�cy, rozwijany � nazywany tak�e banerem pionowym. Reklama zamieszczana zazwyczaj z boku serwisu internetowego, najcz�ciej po jego prawej stronie. Jego zalet� jest du�a powierzchnia i kszta�t[23].
Box �r�dtekstowy (rectangle): baner graficzny (300×250 px) umieszczony centralnie na stronie, wewn�trz tre�ci prezentowanych artyku��w lub w sidebarze. Tego typu banery s� cz�sto stosowane w portalach, wortalach tematycznych oraz na witrynach, gdzie prezentowane s� d�ugie artyku�y lub raporty[24].
Button: niewielka, prostok�tna reklama graficzna o rozmiarach 120×60 pikseli i wadze do 8 kB[25]. zamieszczany zazwyczaj przy bocznej nawigacji serwisu internetowego (po prawej lub lewej stronie). Button jest form� sprzedawan� bardzo cz�sto w modelu Flat Flee, co oznacza, �e reklamodawca wykupuje sta�� obecno�� np. na tydzie� lub nawet na d�u�szy czas[22].
Box 125*125 � spopularyzowany przez jedn� z sieci reklamowych kwadratowych button�w z bokami o wymiarze 125 px.
Inne formy reklamy display
Floatind ad (top layer): reklama, kt�ra porusza si� po ekranie u�ytkownika lub unosi si� nad tre�ci�. Zazwyczaj w formie animacji z mo�liwo�ci� do��czenia d�wi�ku lub kr�tkiej muzyki, wy�wietlana nad zawarto�ci� strony na tzw. warstwie[22].
Expanding ad: reklama, kt�ra zmienia rozmiar i kt�ra mo�e zmienia� zawarto�� strony internetowej.
Polite ad: metoda, dzi�ki kt�rej du�e reklamy zostan� pobrane w mniejszych cz�ciach, aby zminimalizowa� zak��cenia wy�wietlanej zawarto�ci.
Tapeta (watermark): reklama, kt�ra zmienia t�o strony przegl�danej. Tapeta zwykle zawiera logotyp firmy lub produktu albo element graficzny promuj�cy mark� produktu. Jest ��czona ze sponsoringiem strony lub okre�lonym dzia�em witryny WWW[25].
Trick banner: baner reklamowy, kt�ry wygl�da jak okno dialogowe z przyciskami. Symuluje si� komunikat o b��dzie lub ostrze�enie.
Pop-up: nowe okno, kt�re otwiera si� przed obecnym, wy�wietlaj�c reklamy lub ca�� stron� internetow�. Okno z reklam� nie ma pask�w nawigacyjnych ani mo�liwo�ci zmiany rozmiaru. Po klikni�ciu reklamy pojawia si� witryna reklamodawcy[25].
Pop-under: podobny do pop-up, z tym �e okno jest za�adowane lub wysy�ane za bie��cym oknem tak, aby u�ytkownik nie widzia� go, a� do zamkni�cia jednego lub wi�cej aktywnych okien. Rozmiar okna pop-under mo�e by� dowolny, maksymalnie do rozdzielczo�ci ekranu, dzi�ki temu pop-under oferuje du�� powierzchni� reklamow�, co zapewnia spore mo�liwo�ci zaprezentowania bardziej skomplikowanych przekaz�w[25].
Reklama video: podobna do baneru reklamowego, z tym �e zamiast obrazu statycznego lub animowanego, wy�wietlane s� klipy video. Jest to rodzaj reklamy najcz�ciej spotykanej w telewizji, coraz wi�cej reklamodawc�w b�dzie u�ywa� tych samych nagra� zar�wno w telewizji jak i w reklamie internetowej.
Reklama na mapie: powi�zane teksty lub linki zewn�trzne, wyst�puj�ce z / lub w stosunku do lokalizacji na mapie elektronicznej, takiej jak Google Maps.
Reklama na telefonie kom�rkowym: SMS lub wiadomo�� multimedialna (MMS) przesy�ana na telefony kom�rkowe.
Superstitial: animowana reklama na stronie sieci Web z Enliven Marketing Technologies. Wykorzystuje video, tre�ci 3D w celu dostarczenia reklam takich jak telewizyjne. Wcze�niej znane by�y jako reklamy Unicast Transitional, gdy� by�y one pocz�tkowo tworzone przez Unicast Communicaations w roku 2004, kolejno zmieni�y nazw� na Enliven w roku 2008.[26]
Interstitial: ca�ostronicowa reklama wy�wietlana zanim u�ytkownik dotrze do pierwotnego adresu. Reklama przerywa na moment mo�liwo�� ogl�dania strony, zmuszaj�c w ten spos�b u�ytkownika do zapoznania si� z tre�ci�[27].
Ponadto reklamy zawieraj�ce steaming video lub steaming audio staj� si� coraz bardziej popularne w�r�d reklamodawc�w.

Praca pielęgniarki w Niemczech

Sytuacja polskich pielęgniarek nierzadko określana jest jako tragiczna. Pielęgniarki zarabiają pensje porównywalne do najniższej pensji krajowej, ich praca jest niedoceniana, dodatkowo wymaga się od nich stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nic dziwnego, że coraz więcej młodych pielęgniarek szuka zatrudnienia poza granicami naszego kraju. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii ich praca jest niezbędna i odpowiednio opłacana.

Co oferują Niemcy dla polskich pielęgniarek?

Polska pielęgniarka może liczyć na liczne benefity związane ze zmianą miejsca zamieszkania i pracy. Przede wszystkim pracodawca zapewnia możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach językowych, które pozwolą lepiej przygotować się do pracy w obcym kraju. Kolejnym udogodnieniem jest pomoc przy znalezieniu mieszkania oraz przy dopełnianiu wszelkich formalności prawnych. Jak oceniane są polskie pielęgniarki w niemieckich szpitalach, przychodniach i domach opieki? Przede wszystkim jako doskonałe profesjonalistki i osoby o wysokim współczynniku empatii do pacjenta – to niezwykle pomocne w tej pracy.
Szukając zatrudnienia w Niemczech warto też zastanowić się nad wizytami w Polsce: u rodziny przyjaciół. Pomogą w tym szybkie i komfortowe busy. Sprawdź nasza ofertę i proponowane ceny: busy Niemcy.

Organizacja wesela

Organizując wesele musimy liczyć się nie tylko z kosztami, ale także z trudnościami, które mogą stawiać przed nami właściciele lokalu weselnego, ekipa muzyków, obsługa. Istotne jest, aby przed uroczystością wszystko zostało dograne i dopasowane do naszych potrzeb. O czym pamiętać podczas rezerwacji sali? Read more

Ferie w Bukowinie Tatrzańskiej

Bukowina jest coraz częściej wybieranym kurortem górskim, idealnym do spędzenia ferii zimowych wraz z rodziną. Co przyciąga tu turystów? Jakie atrakcje oferuje miasto? Read more

Jak utrzymać porządek w biurze?

Biuro jest szczególnym miejscem, które służy nam przede wszystkim do pracy. Jego cechą charakterystyczną jest również nagromadzenie dużej ilości różnego rodzaju drobnych materiałów biurowych, które o ile nad nimi nie zapanujemy, potrafią skutecznie utrudnić nam pracę. Read more

Czy wóz paszowy sprawdzi się na gospodarce?

Wozy paszowe są to urządzenia rolnicze, które są wykorzystywane do mieszania pasz dla zwierząt, takich jak na przykład krowy. Wóz paszowy FIDER (model podstawowy) posiada jeden pionowy ślimak mieszający „Vario”. Jego pojemność waha się między czterema a pięcioma metrami sześciennymi. Paszowóz ten jest przeznaczony od dziesięciu do trzydziestu pięciu krów, w zależności od wypełnienia mieszalnika. Moc jaką produkuje ten paszowóz, to dwadzieścia sześć kilowatów. Jego szerokość mierzy się od 1,79 do 1,88 metra. Jego wysokość zaczyna się od 1,91 metra. Wozy paszowe Verti-Mix 400/500 są idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych, na których największą wagę przywiązuje się do odpowiedniego mieszania pokarmu dla zwierząt. Model ten jest niezwykle przydatny w mało powierzchownych gospodarstwach rolnych. Firmy oferujące paszowozy mają w swojej ofercie paszowóz FIDER. Jest to klasyczny wóz paszowy do karmienia TMR (total mixed ration – całkowicie wymieszana dawka). Posiada on pionowy ślimak mieszający, oraz pojemność od 7,5 do 14,5 metra sześciennego. Paszowóz ten potrafi obsłużyć od trzydziestu do stu dwudziestu krów, w zależności od wypełnienia pojemnika. Zapotrzebowanie na moc urządzenia mieści się od dwudziestu jeden do sześćdziesięciu ośmiu kilowatów. Szerokość maszyny waha się w granicach od 2,16 do 2,42 metra, a jej wysokość od 2,38 do 3,23 metra. Ten model paszowozu cechuje się mocną techniką oraz niezawodnym wykorzystaniem przez całe 365 dni w roku. Każdy rolnik powinien zainteresować się tym modelem, bowiem jest on używany w gospodarstwach mlecznych na całym świecie.
GreenForageMowerT635-3

Rolnicy wiedzą że obok dojarki, to właśnie wóz paszowy jest maszyną w gospodarstwie, która pracuje przez cały rok.

Model ten jest również niezawodny, dlatego seria wozów paszowych FIDER jest ceniona na całym świecie. W ofercie firmy FIDER jest duży wóz paszowy „FIDER-Mix Double”. Posiada on dwa pionowe ślimaki mieszające „Vario”. Jego pojemność mieści się w granicach od dwunastu do dwudziestu ośmiu metrów sześciennych. Paszowóz ten może obsłużyć od pięćdziesięciu do stu osiemdziesięciu krów w zależności od tego, jak wypełniony jest pojemnik. Jego zapotrzebowanie na moc waha się w granicach od trzydziestu siedmiu do stu kilowatów. Jego szerokość jest od 1,96 do 2,42 metra, a wysokość od 2,26 do 3,32 metra. Model ten posiada maksymalną zdolność do produkcji pokarmu. Charakteryzuje się on dużą pojemnością przy zachowaniu wymiarów całkowitych. Sprawdza się on najlepiej przy rozdrabnianiu okrągłych i prostopadłościennych bel. Jeśli jesteś rolnikiem to z pewnością zainteresuje Cię oferta firmy FIDER, bowiem celuje ona w gust małych jak i dużych gospodarstw rolnych. Firma ma bogatą ofertę maszyn rolniczych, nie tylko paszowozów. Firma oferuje wycinaki bloków kiszonkowych, wybieraki silosowe jak i z szuflą chwytakową, kombinowane urządzenia pobierające i rozdzielające, wóz do rozdzielania bloków jak i inne wozy do rozdziału pokarmu. Również jedną z ofert jest stacjonarne urządzenie Bio-Mix, które ma za zadanie optymalnie pozyskiwać gaz. Te pionowe mieszalniki stanowią idealny system dozowania substancji stałej. Mogą one przerobić bardzo dużą pojemność i jednocześnie ujednorodniają całą zawartość, w ten sposób cały proces przebiega ekologicznie i zapewnia on niezmienne środowisko wyjściowe. Firma ta jest znana. Posiada uznanie wśród polskich rolników, dlatego jeśli zastanawiasz się nad zakupem któregoś urządzenia, skorzystaj z produktów tej firmy. Posiada ona monopol w całej Europie.
Sprawdź ofertę na najlepszy wóz paszowy (paszowóz) firmy ZAMET.

Jak zorganizować dziecku niezapomniane przyjęcie urodzinowe?

Organizacja przyjęcia urodzinowego dla dziecka to doskonały pomysł – szczególnie, jeśli dziecko jest w wieku szkolnym. Taka impreza z pewnością będzie dla niego doskonałym wspomnieniem i szansą na zaproszenie koleżanek i kolegów ze szkolnej klasy. Jakie opcje stoją przed rodzicami? Obecnie mają oni do wyboru naprawdę szeroki wachlarz atrakcji! Read more

anthasmithphoto.com atn.org icanclub25society.com