Rodzaje i formy reklamy internetowej

Od pocz�tku Internetu formy marketingu w sieci znacznie ewoluowa�y, przeobra�aj�c si� od samych stron internetowych � jako ulotek dost�pnych online, przez reklamy graficzne (display) a� do dzisiejszych zr�nicowanych form. Z czasem reklamy graficzne traci�y na skuteczno�ci, co przyczyni�o si� do rozwoju takich dziedzin marketingu internetowego jak content marketing, marketing wirusowy czy Inbound Marketing. Poni�ej przedstawiono najpopularniejsze rodzaje dzia�a� marketingowych w Sieci, a tak�e wyszczeg�lniono najpopularniejsze formy.
Reklama graficzna (display)
Najpopularniejsze formy reklamy internetowej
Baner: to najstarsza i nadal popularna forma reklamy w Internecie. Ma form� wyd�u�onego prostok�ta, umieszczany jest w g�rnej cz�ci serwisu internetowego[20]. Klikni�cie myszk� powoduje automatyczne przej�cie do reklamowanej strony lub serwisu. Maksymalny rozmiar prostok�tnego banera to 468×60 pikseli (ew. 400*50), obj�to�� pliku do 15kB[21].
Billboard, megabaner, superbaner: dost�pnymi wersjami s� tradycyjny, p�ywaj�cy, rozwijany � nast�pca tradycyjnego banera, poziomy, wyd�u�ony prostok�t, obecnie najpopularniejsza forma reklamy internetowej. Wy�wietlany prawie wy��cznie w najlepiej widoczniej, g�rnej cz�ci serwisu internetowego[22].
Skyscraper: dost�pnymi wersjami s� tradycyjny, p�ywaj�cy, rozwijany � nazywany tak�e banerem pionowym. Reklama zamieszczana zazwyczaj z boku serwisu internetowego, najcz�ciej po jego prawej stronie. Jego zalet� jest du�a powierzchnia i kszta�t[23].
Box �r�dtekstowy (rectangle): baner graficzny (300×250 px) umieszczony centralnie na stronie, wewn�trz tre�ci prezentowanych artyku��w lub w sidebarze. Tego typu banery s� cz�sto stosowane w portalach, wortalach tematycznych oraz na witrynach, gdzie prezentowane s� d�ugie artyku�y lub raporty[24].
Button: niewielka, prostok�tna reklama graficzna o rozmiarach 120×60 pikseli i wadze do 8 kB[25]. zamieszczany zazwyczaj przy bocznej nawigacji serwisu internetowego (po prawej lub lewej stronie). Button jest form� sprzedawan� bardzo cz�sto w modelu Flat Flee, co oznacza, �e reklamodawca wykupuje sta�� obecno�� np. na tydzie� lub nawet na d�u�szy czas[22].
Box 125*125 � spopularyzowany przez jedn� z sieci reklamowych kwadratowych button�w z bokami o wymiarze 125 px.
Inne formy reklamy display
Floatind ad (top layer): reklama, kt�ra porusza si� po ekranie u�ytkownika lub unosi si� nad tre�ci�. Zazwyczaj w formie animacji z mo�liwo�ci� do��czenia d�wi�ku lub kr�tkiej muzyki, wy�wietlana nad zawarto�ci� strony na tzw. warstwie[22].
Expanding ad: reklama, kt�ra zmienia rozmiar i kt�ra mo�e zmienia� zawarto�� strony internetowej.
Polite ad: metoda, dzi�ki kt�rej du�e reklamy zostan� pobrane w mniejszych cz�ciach, aby zminimalizowa� zak��cenia wy�wietlanej zawarto�ci.
Tapeta (watermark): reklama, kt�ra zmienia t�o strony przegl�danej. Tapeta zwykle zawiera logotyp firmy lub produktu albo element graficzny promuj�cy mark� produktu. Jest ��czona ze sponsoringiem strony lub okre�lonym dzia�em witryny WWW[25].
Trick banner: baner reklamowy, kt�ry wygl�da jak okno dialogowe z przyciskami. Symuluje si� komunikat o b��dzie lub ostrze�enie.
Pop-up: nowe okno, kt�re otwiera si� przed obecnym, wy�wietlaj�c reklamy lub ca�� stron� internetow�. Okno z reklam� nie ma pask�w nawigacyjnych ani mo�liwo�ci zmiany rozmiaru. Po klikni�ciu reklamy pojawia si� witryna reklamodawcy[25].
Pop-under: podobny do pop-up, z tym �e okno jest za�adowane lub wysy�ane za bie��cym oknem tak, aby u�ytkownik nie widzia� go, a� do zamkni�cia jednego lub wi�cej aktywnych okien. Rozmiar okna pop-under mo�e by� dowolny, maksymalnie do rozdzielczo�ci ekranu, dzi�ki temu pop-under oferuje du�� powierzchni� reklamow�, co zapewnia spore mo�liwo�ci zaprezentowania bardziej skomplikowanych przekaz�w[25].
Reklama video: podobna do baneru reklamowego, z tym �e zamiast obrazu statycznego lub animowanego, wy�wietlane s� klipy video. Jest to rodzaj reklamy najcz�ciej spotykanej w telewizji, coraz wi�cej reklamodawc�w b�dzie u�ywa� tych samych nagra� zar�wno w telewizji jak i w reklamie internetowej.
Reklama na mapie: powi�zane teksty lub linki zewn�trzne, wyst�puj�ce z / lub w stosunku do lokalizacji na mapie elektronicznej, takiej jak Google Maps.
Reklama na telefonie kom�rkowym: SMS lub wiadomo�� multimedialna (MMS) przesy�ana na telefony kom�rkowe.
Superstitial: animowana reklama na stronie sieci Web z Enliven Marketing Technologies. Wykorzystuje video, tre�ci 3D w celu dostarczenia reklam takich jak telewizyjne. Wcze�niej znane by�y jako reklamy Unicast Transitional, gdy� by�y one pocz�tkowo tworzone przez Unicast Communicaations w roku 2004, kolejno zmieni�y nazw� na Enliven w roku 2008.[26]
Interstitial: ca�ostronicowa reklama wy�wietlana zanim u�ytkownik dotrze do pierwotnego adresu. Reklama przerywa na moment mo�liwo�� ogl�dania strony, zmuszaj�c w ten spos�b u�ytkownika do zapoznania si� z tre�ci�[27].
Ponadto reklamy zawieraj�ce steaming video lub steaming audio staj� si� coraz bardziej popularne w�r�d reklamodawc�w.